CUSTOMER CENTER
070-4191-1516
010-9741-1516
OPEN
AM 9:10~PM 5:50
SAT, SUN, HOLIDAY OFF

FAX
031-767-1415
Email
petdome@naver.com
[이용안내] 8/11 [와와펫] 보나시보 캣사료 ...
[이용안내] 8/9 [레드퍼피] [레드퍼피] 시워...
[이용안내] 8/4 [펫존] 상품 출고 안내
[이용안내] 8/3 [펫트코리아] 컨테이너 입고로...
[이용안내] 8/2 [레드퍼피] [펫빌더] 하우스...

MON - FRI AM 09:30 ~ PM 05:30
SAT, SUN, HOLIDAY OFF
070-4191-1516
국민은행676901-01-194999예금주 : 펫도매
신한은행140-010-500385예금주 : 펫도매
농협301-0148-3928-81예금주 : 펫도매
우리은행1005-702-482303예금주 : 펫도매
/ item(s)