CUSTOMER CENTER
070-4191-1516
010-9741-1516
OPEN
AM 9:30~PM 5:30
SAT, SUN, HOLIDAY OFF

FAX
031-786-6717
Email
petdome@naver.com
[긴급공지] 7/3 [도기스쿨] 출고지 배송 휴무...
[긴급공지] 6/29 [펫트코리아] 지위픽 신상품...
[이용안내] 6/26 [펫트코리아] 퍼셀 재입고 ...
[긴급공지] 6/24 [펫누리] 상품 출고 안내
[긴급공지] 6/26 [세이펫] 휴무 & 배송 안...

MON - FRI AM 09:30 ~ PM 05:30
SAT, SUN, HOLIDAY OFF
070-4191-1516
국민은행676901-01-194999예금주 : 펫도매
신한은행140-010-500385예금주 : 펫도매
농협301-0148-3928-81예금주 : 펫도매
우리은행1005-702-482303예금주 : 펫도매
/ item(s)