CUSTOMER CENTER
070-4191-1516
010-9741-1516
OPEN
AM 9:30~PM 5:30
SAT, SUN, HOLIDAY OFF

FAX
031-797-1516
Email
petdome@naver.com
[긴급공지] 9/16 [펫트코리아] 출고 지연 안...
[이용안내] 9/5 [펫도매] 입점사별 추석연휴 ...
[이용안내] [글로벌펫] 상품 출고 안내
[이용안내] 9/3 [피플펫] 상품 출고 안내
[이용안내] 9/2 [피플펫] 상품 출고 안내

MON - FRI AM 09:30 ~ PM 05:30
SAT, SUN, HOLIDAY OFF
070-4191-1516
국민은행676901-01-194999예금주 : 펫도매
신한은행140-010-500385예금주 : 펫도매
농협301-0148-3928-81예금주 : 펫도매
우리은행1005-702-482303예금주 : 펫도매
/ item(s)